2013

 • Förbundstämma

  Written by on 2013-02-22 15:37:00

  Tid: 22 mars 2013 kl. 09:00
  Kaffe och registrering från kl 08:30
  Plats: Stadshuset konferensrum A491, Västerås

  Program
  09:00 Information angående 2012 års luftövervakning medverkande Magnus Svensson, Länsstyrelsen
  09:15 Stämmoförhandlingar
  10:00 – 11:15 Energi- och klimatprojektet Vett & Watt medverkande Förbundet Agenda 21
  11:20 – 12:30 Mot renare luft – åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet i Stockholms län, medverkande Länsstyrelsen i Stockholms län

  Vi avslutar dagen med en lättare lunch ca 12:30
  Välkomna

  Anmäl dig senast den 15 mars, se kallelse för anmälan.

  Kallelse till förbundstämma

 • Nya rön om hälsoeffekter kan skärpa lagstiftningen

  Written by on 2013-02-06 15:41:00

  Nya påvisade hälsoeffekter visar på behovet av att skärpa EUs luftkvalitetskrav. World Health Organization har presenterat sin rapport om EUs luftkvalitetskrav och rekommenderat skärpning på några

  luftföroreningar där nya rön visar att hälsoeffekter förekommer.

  Läs mer på EU-kommissionens hemsida

 • Vett och Watt

  Written by on 2013-04-05 15:47:00

  Vett och Watt var på förbundsstämman och i

  nformerade om deras utbildning inom energieffektivisering och förnybar energi.

  Läs mer om Vett och Watt på deras egna blogg.

 • Miljösignaler 2013 – Varje andetag vi tar

  Written by on 2013-08-30 15:49:00

  Miljösignaler 2013 handlar om Europas luft och utges av European Environment Agency. I årets utgåva förklaras luftkvalitetsläget i Europa, var luftföroreningarna kommer från, hur de bildas och hur de påverkar vår hälsa och vår miljö. Den innehåller också en översikt över hur vi kan bygga upp vår kunskap om luft och hur EU tar itu med luftföroreningarna genom en rad olika politiska insatser och lagstiftningsåtgärder.

  Läs rapporten här.

 • Regional luftvårdsdag

  Written by on 2013-08-27 15:53:00

  Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund arrangerar tillsammans en ”Regional luftvårdsdag”. Planen är att detta ska vara ett årligen återkommande evenemang.

  Temat den 1 oktober är dels vad som är på gång inom EU, dels vad som är på gång i regionen. Även senaste forskningen inom hälsoaspekter kommer att belysas. Eftersom EU-kommissionen deklarerat 2013 som ”Luftens år”, vill vi ha fokus på vad som händer inom unionen och att det kopplas till nationella, regionala och lokala frågor. EU:s luftvårdslagstiftning ses över för närvarande och beräknas klart ca september-oktober.

  Regionala luftvårdsfrågor omfattar många aspekter t.ex. mätningar av luftkvalitet, åtgärder för förbättrad luftkvalitet och hälsopåverkan av luftföroreningar. Både Stockholm och Uppsala har problem att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar. Syftet med en luftvårdsdag är att utgöra ett regionalt forum för kunskapsspridning och diskussion om aktuella händelser som rör olika aspekter på förbättrad luftkvalitet

  Målgrupp för luftvårdsdagen är främst Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds medlemmar: dvs alla kommuner i Stockholms , Uppsala och Gävleborgs län, länsstyrelser och landsting, Trafikverket, Swedavia, företag m fl. samt motsvarande från Sörmlands län. Men även övriga intresserade är välkomna. Evenemanget äger rum på Länsstyrelsen i Stockholm, Hantverkargatan.

  Kostnad för seminariet är 250 kronor och sista anmälningsdag är den 16 september.

  Program

   

  09:00-09:30 Kaffe och smörgås
  09:30-09:45 Inledning
    landshövding Chris Heister
  09:45-12:30 Luftfrågan på EU-nivå, orientering vad som pågår
  09:45-10:15 EU:s luftvårdslagstiftning
    Carl Schlyter, EU-parlamentet
  10:15-10:45 Sveriges prioriteringar i de internationella förhandlingarna
    Anna Engleryd, Naturvårdsverket
  10:45-11:15 Intresseorganisationers syn på internationella luftförhandlingar
    Christer Ågren, Air Pollution & Climate Secretariat
  11:15-11:45 Paneldiskussion
  11:45-12:30 Lunch
  12:30-15:00 Hälsoaspekter, regionala trender och åtgärder
  12:30-13:00 Konsekvenser av luftföroreningar i Europa respektive Förbifart Stockholm – nya bedömningar
    Bertil Forsberg, Umeå universitet
  13:00-13:30 Regionala trender i luftföroreningsutsläpp och exponering
    Christer Johansson, SLB-analys
  13:30-14:00 Kaffe
  14:00-14:30 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm och Uppsala
    Helen Janelöv, Länsstyrelsen
  14:30-14:45 Frågestund och avslut

  Anmälan

 • Höststämma 25 oktober

  Written by on 2013-10-02 16:04:00

  25 oktober 2013 kl. 09:00

  Kaffe och registrering från kl 08:30

  Plats: Nordkalk AB, Kungsängsvägen 22 Köping

  Program

  09:00 Susanne Åhlström Dahl, platschef Nordkalk hälsar välkommen och presenterar Nordkalk AB

  Luftvårdsförbundet i Västmanlands län
  Bakgrund, framtid, finns det ett behov av förbund eller är det möjligt med andra alternativ

  09:30 – 10:00 Varför bildades luftvårdsförbundet
  Per Hedenbo, Länsstyrelsen, berättar om bakgrunden till förbundets tillkomst

  10:10 – 11:00 Luftkvalitet – Vilken lagstiftning gäller och vilka krav ställs på kommuner?Vad bör mätas?
  Helena Sabelström, Naturvårdsverket, kommer att ge oss svar på dessa frågor samt belysa betydelsen av samverkan i form av luftvårdsförbund för kommuner och företag.

  11:00 – 11:15 Hur gör andra
  Anita H Eriksson, LVF, tar upp några exempel på hur andra förbund och kommuner har gjort.

  11:20 – 12:00 Stämmoförhandlingar

   

  Kallelse och handlingar som pdf

  Anmäl dig senast den 21 oktober till:

  Anita Höglund Eriksson
  Västmanlands läns Luftvårdsförbund
  Tel: 021-39 35 72
  eller med E-post

 • Höststämma 2013

  Written by on 2013-11-08 07:10:00

  Vid stämman hälsade Susanne Åhlström-Dahl, platschef på Nordkalk AB, välkommen och gjorde en presentation av företaget och dess verksamheter. Per Hedenbo, Länsstyrelsen Västmanland, gav en bakgrund till Luftvårdsförbundets bildande och framtid samt presenterade möjligheter till olika framtida alternativ för luftvårdsförbundets organisatoriska form. Helena Sabelström, Naturvårdsverket, gav oss information om vilken lagstiftning som gäller och vilka krav som ställs på kommunerna samt betydelsen av samverkan i form av luftvårdsförbund för kommuner och företag. Därefter anförde Anita Höglund-Eriksson om hur luftvårdsförbundets organisationer ser ut i andra delar av Sverige och tog upp exempel från andra län och kommuner.

  Per Hedenbos presentation
  Helena Sabelströms presentation
  Protokoll