2012

 • Ozonrapport

  Written by on 2012-05-20 15:32:00

  Ozonrapport

  I maj 2009 startade IVL Svenska Miljöinstitutet länsbaserade undersökningar av marknära ozon inom programmet ”Ozonmätnätet i södra Sverige” i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Jönköping, Västra Götaland, Öste

  rgötland samt Västmanland på uppdrag av Länsstyrelser och Luftvårds-förbund. Grundtanken med detta Gemensamma Delprogram är att ge en mer detaljerad, heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i södra Sverige. Målet är även att kartlägga eventuella överskridanden av olika målvärden för ozon, både inom miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och inom miljökvalitets-målet Frisk Luft. Inriktningen ligger på de ozonindex som beskriver inverk

  an av ozon på växtligheten (AOT40). Ett mätår omfattar perioden 1 mars till 30 september.

  Årets resultat visade att som genomsnitt för alla zoner och kategorier överskreds miljömålet för skydd av växtlighet i samtliga zoner och kategorier förutom vid låglänta platser i den ostliga och den nordliga zonen.

  Miljökvalitetsnormen för ozon som gäller för perioden 2010 – 2019 överskreds inte vid någon plats. Ozonförekomsten i södra Sverige beror till största delen på långväga transport av ozonbildande ämnen från kontinentala och södra Europa. Detta kan åtgärdas genom att Sverige är verksamt inom internationella förhandlingar om utsläppsbegränsningar vad gäller ozonbildande ämnen.

  Här hittar du rapporten i sin helhet

 • Höststämma i Köping

  Written by on 2012-11-16 15:35:00

  Tid: 23 november 2012 kl. 09:00
  Plats: Folkets Hus, Köping
  Lokal Rubinen

  Program:
  08.30 – 9.00 Kaffe och registrering
  09.00 Information angående 2012 års luftövervakning medverkande Magnus Svensson, Länsstyrelsen
  09.15 Stämmoförhandlingar
  10

  .00 – 12.00 Klimat och klimatförändringen – lokalt och globalt
  Den globala uppvärmningen väcker frågor i alla samhällssektorer. Det finns fortfarande stora osäkerheter i vad som

  händer med klimatet och hur klimatförändringen kommer att påverka förhållandena i Sverige. Trots detta behöver man redan nu ta hänsyn till klimatfrågan vid beslut som har konsekvenser över lång tid framöver. Detta gäller exempelvis investeringar i infrastruktur och dimensionering av stora anläggningar.
  Sofi Holmin-Fridell luftmiljökonsult vid SMHIs avdelning för Affärsverksamhet berättar om klimatförändringens orsaker och effekter dels utifrån ett globalt perspektiv men också hur vi påverkas lokalt i Mälardalen. Kan vi göra något för att förbättra vår situation?

 • Mindre utsläpp har gett lägre halter i naturen

  Written by on 2012-03-04 14:59:00

  Under perioden 1975-2010 har nedfallet av de flesta undersökta metaller minskat i Västmanlands län, i många fall väldigt mycket. Det visar analyser av mossprover från skogsmark. Under senare år är dock utvecklingen inte lika positiv, och

  för vissa metaller ligger länet högt jämfört med övriga Mellansverige.

  Under 2010 togs prov av mossa på 43 platser i skog i Västmanlands län i en undersökning som länets luftvårdsförbund och Länsstyrelsen samarbetat om. Proven har analyserats på metallinnehåll. Resultaten har nu utvärderats i en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Syftet med rapporten är att ge en allmän bild av läget och att den ska fungera som underlag för miljöarbete inom myndigheter, företag och andra organisationer.

  – Det är tydligt att den stora minskningen av metaller i naturen skedde under 1980-90-talen. Det var då utsläppen från industrier minskade radikalt och blyet försvann från bensinen. Dagens diffusa metallspridning via bland annat konsumentprodukter är svårare att få grepp om, säger Per Hedenbo, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

  För många metaller med stor användning i samhället är medelhalten i proverna lägre 2010 än föregående regionala undersökning 2000. Det gäller till exempel koppar, krom, nickel och zink. Västmanlands län ligger dock klart över genomsnittet för Mellansverige när det gäller krom och nickel, en signal om att spridningen kan vara större här.

  Giftig metall minskar

  Kadmium, en metall med hög giftighet, visar glädjande nog den mest entydiga minskningen under perioden 1975-2010. För kadmium finns en stadig trend nedåt även under den senare delen av perioden (1990-2010), något som inte gäller för övriga undersökta metaller. Medelkoncentrationen av bly i proverna var till och med högre 2010 än 2000.

  Den geografiska fördelningen av högre halter varierar mellan de olika ämnena. Sydöstra länsdelen, kommunerna Västerås och Hallstahammar, ligger för flera metaller jämförelsevis högt. Till exempel krom och vanadin ligger högre där.

  Rapportförfattarna föreslår att man i kommande undersökningar kompletterar med metaller som kan förekomma i viss modern teknik som till exempel hybrid-/elbilar, lågenergilampor och solceller.

  Här hittar du rapporten i sin helhet.